გაეცანით ინტერნეტში ყველაზე პოპულარულ მასალებს აქ!
Загрузка...
მთავარი » Онлайн игры » ტექსტი

ოს­ტე­ო­პო­რო­ზი /. osteoporozi

center
ცხოვ­რე­ბის მან­ძილ­ზე თქვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მი ძვლებ­ში აგ­რო­ვებს მი­ნე­რა­ლურ ნივ­თი­ე­რე­ბებს, სა­დაც ისი­ნი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ ძვლო­ვა­ნი ჩონ­ჩხის შე­ნე­ბის, დაშ­ლის და აღ­დგე­ნის პრო­ცეს­ში. ბავ­შვო­ბა­ში ორ­გა­ნიზ­მი მეტ მი­ნე­რა­ლურ ნივ­თი­ე­რე­ბას აგ­რო­ვებს, ვიდ­რე ხარ­ჯავს. ამის გა­მო ძვლე­ბი მაგ­რდე­ბა, ძლი­ერ­დე­ბა და ჩვენ ვიზ­რდე­ბით. სიყ­მაწ­ვი­ლე­ში დაგ­რო­ვე­ბა და და­ნა­ხარ­ჯი ერ­თმა­ნეთს უტოლ­დე­ბა და ზრდა წყდე­ბა. უფ­რო მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, მი­ნე­რა­ლუ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბის და­ნა­ხარ­ჯი აღე­მა­ტე­ბა დაგ­რო­ვე­ბულს ჩვენ ვპა­ტა­რავ­დე­ბით, ძვლე­ბი მყი­ფე ხდე­ბა და ად­ვი­ლად ტყდე­ბა.
თუ თქვენ და­კარ­გეთ ძვლო­ვა­ნი მა­სის 30% და მე­ტი, თქვე­ნი ძვლე­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბას ოს­ტე­ო­პო­რო­ზი ეწო­დე­ბა (ოს­ტე­ო­პო­რო­ზი ძვლის გამ­ყი­ფე­ბა და სტრუქ­ტუ­რის შეც­ვლა.).
ძვლე­ბი იმ­დე­ნად სუს­ტდე­ბა, რომ შე­იძ­ლე­ბა და­ი­შა­ლოს სხე­უ­ლის წო­ნის და­წო­ლის, ან და­ვარ­დნის შემ­თხვე­ვა­ში. რო­გორც მა­მა­კა­ცე­ბი, ასე­ვე ქა­ლე­ბი, ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად კარ­გა­ვენ ძვლო­ვან მა­სას, თუმ­ცა, ქა­ლებს კი­დევ ორი, და­მა­ტე­ბი­თი, პრობ­ლე­მა უჩ­ნდე­ბათ: მა­თი ძვლე­ბი გა­ცი­ლე­ბით თხე­ლია, ამი­ტომ ძვლო­ვა­ნი მა­სის ნე­ბის­მი­ერ და­ნა­კარგს სე­რი­ო­ზუ­ლი შე­დე­გი მოჰ­ყვე­ბა, ხო­ლო მე­ნო­პა­უ­ზა იწ­ვევს ჰორ­მონ ეს­ტრო­გე­ნის დო­ნის შემ­ცი­რე­ბას, რაც ძვლო­ვა­ნი მა­სის დიდ და­ნა­კარგს იწ­ვევს. სწო­რედ ამი­ტომ ოს­ტე­ო­პო­რო­ზი, პირ­ველ რიგ­ში, ქა­ლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბაა.
უნ­და ით­ქვას, რომ ოს­ტე­ო­პო­რო­ზი გარ­და­უ­ვა­ლი არ არის. თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ ყო­ველ­დღი­უ­რად მი­მარ­თოთ სწრაფ მე­თო­დებს, რო­მე­ლიც და­გი­ცავთ ამ სა­ში­ნე­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბის­გან, რო­მელ­მაც შე­იძ­ლე­ბა ინ­ვა­ლი­დად გაქ­ცი­ოთ.
_ სწრა­ფად შეც­ვა­ლეთ რა­ცი­ო­ნი. ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ აღად­გი­ნოთ კალ­ცი­უ­მის შემ­ცვე­ლო­ბა, რო­მე­ლიც ასე სჭირ­დე­ბა თქვენს ძვლებს.
_ სა­ღა­მოს, ძი­ლის წინ წამ­ლის მი­ღე­ბა ძვლე­ბის დაშ­ლას ათი წლით გა­და­დებს.
_ თხუთ­მეტ­წუ­თი­ა­ნი გა­სე­ირ­ნე­ბი­სას მზე­ზე, და­ახ­ლო­ე­ბით ორ დღე­ში ერ­თხელ, შეძ­ლებთ მი­ი­ღოთ D ვი­ტა­მი­ნის საკ­მაო რა­ო­დე­ნო­ბა.
_ ყო­ველ­დღი­უ­რი ოც­და­ათ­წუ­თი­ა­ნი ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­შის დახ­მა­რე­ბით შეძ­ლებთ გა­ი­მაგ­როთ ძვლე­ბი.
ჯერ­ჯე­რო­ბით ნა­პოვ­ნი არ არის ოს­ტე­ო­პო­რო­ზის მკურ­ნა­ლო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა, თუმ­ცა მეც­ნი­ე­რე­ბი ყვე­ლა ღო­ნეს ხმა­რო­ბენ უსაფ­რთხო და ეფექ­ტუ­რი მე­თო­დის მო­სა­ძებ­ნად. პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი მე­თო­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით თქვენ შეძ­ლებთ თა­ვი­დან აი­ცი­ლოთ ოს­ტე­ო­პო­რო­ზი. პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ და­იწ­ყოთ ნე­ბის­მი­ერ დროს ასა­კის, სქე­სის და ცხოვ­რე­ბის წე­სის მი­უ­ხე­და­ვად.

სწრა­ფი გა­მო­კით­ხვა რის­კის ფაქ­ტო­რის და­სად­გე­ნად

ოც­და­ათ წამ­ში თქვენ შეძ­ლებთ აღ­მო­ა­ჩი­ნოთ ოს­ტე­ო­პო­რო­ზით და­ა­ვა­დე­ბის რის­კი. და­ით­ვა­ლეთ იმ კით­ხვე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, რო­მელ­ზეც და­დე­ბი­თად უპა­სუ­ხებთ. პირ­ვე­ლი შვი­დი კით­ხვა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია გარ­და­უ­ვალ რის­კის ფაქ­ტო­რებ­თან, და­ნარ­ჩე­ნე­ბი ცხოვ­რე­ბის წე­სით გა­მოწ­ვე­ულ რის­კის ფაქ­ტო­რებ­თან.
1. თქვენ ქა­ლი ხართ?
2. მე­ნო­პა­უ­ზა გაქვთ?
3. წარ­მო­შო­ბით ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პი­დან ან აზი­ი­დან ხართ?
4. სა­შუ­ა­ლო კომ­პლექ­ცია გაქვთ?
5. თქვე­ნი ოჯა­ხი­დან ვინ­მეს ჰქონ­და ოს­ტე­ო­პო­რო­ზი (უმ­ნიშ­ვნე­ლო მი­ზე­ზით გა­მოწ­ვე­უ­ლი მო­ტე­ხი­ლო­ბა, გან­სა­კუთ­რე­ბით ხან­დაზ­მულ ქა­ლებ­ში)?
6. მოხ­დე­ნი­ლი ტა­ნი გაქვთ?
7. რძე­ზე, ან რძის პრო­დუქ­ტებ­ზე ალერ­გია გაქვთ?
8. ძა­ლი­ან ცო­ტას ვარ­ჯი­შობთ?
9. არ ღე­ბუ­ლობთ რძის პრო­დუქ­ტებს?
10. ეწე­ვით?
11. სვამთ სპირ­ტი­ან სას­მელს?
12. იღებთ კო­ფე­ინს?
13. კარ­ბო­ნი­ზე­ბულ სას­მე­ლებს სვამთ?
14. საკ­ვებ­ში ბევრ მა­რილს მო­იხ­მართ?
15. თქვე­ნი რა­ცი­ო­ნი შე­ი­ცავს ცი­ლით მდი­დარ საკ­ვებს?
16. იმ­დე­ნად ბევრს ვარ­ჯი­შობთ, რომ თვი­უ­რი გი­ჩერ­დე­ბათ?
17. ამ­დენს იმი­ტომ ჭამთ, რომ გამ­ხდა­რი ხართ?
რა თქმა უნ­და მემ­კვიდ­რე­ო­ბას­თან ვე­რა­ფერს გა­აწ­ყობთ, თუმ­ცა, თუ ცხოვ­რე­ბის წეს­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი კით­ხვე­ბის უმე­ტე­სო­ბას და­დე­ბი­თად უპა­სუ­ხეთ, ეს ზრდის და­ა­ვა­დე­ბის რისკს, რო­მე­ლიც ესო­დენ სა­ში­შია თქვე­ნი ძვლე­ბის­თვის და სა­ერ­თოდ ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის. აი, რით უნ­და და­იწ­ყოთ.რეიტინგი: 2.8/5
Счетчики: 2831 | დაამატა: nikucha | ტეგები: მედიცინა, ძვლე­ბი, osteoporozi, მკურნალობა, medicina, ოს­ტე­ო­პო­რო­ზი, mkurnaloba, dzvlebi, ჯან­მრთე­ლო­ბა, narkozi.com
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]


Загрузка...